මා හද සොවිනි.

ප‍්‍රමෝදයෙ වත්සුණු තවරමින්

රන් කෙඳි රටා රැඳි

හිරු ප‍්‍රභා මංඩලය

දුක්බර වලාවන්

නුඹ ගැබෙහි ඔසවා තබයි…

කුණාටුව ළදළු පත්

කම්පිතව පාරවයි.

සැඩ සුළඟ

වලාකුළු බෝ දුරක් ගෙන ගොස්ය…

මහද තුළ කම්පිතව

මුරගාන සැඩ  සුළඟ

නගන හඬ

අසනුමැන…

එය

පශ්චාත්තාපයෙනි, දුකිනි, තනිකමිනි…

සුහඹුල් පත්

කම්පිතකර

රැගෙනගිය සිහිනයක් මෙනි…

ඉදින් මම කුමට සුනංගුවෙම් ද?

සරෝජනී නායිදු (1879 -1949) කිවිඳියගේ AUTUMN SONG කාව්‍ය ඇසුරිනි

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s