කවුළුව තුළින් පෙනෙන
කොට්ටම්බා ගස
රත් පැහැය පොරවගෙන

මම කවුළුවෙන්
කොට්ටම්බා ගස දෙස
බලා සිටිමි.
සැනින් මසිතද රත් පැහැතිවෙයි.
මසිත තැවුලින් බරවූ විට
ඒ රත් පැහැය වැළඳගමි.
කඩා වැටෙන්නට බරවූ
පත් අතර සැඟවෙමි…
රත් පැහැය තුළ සැඟවෙමි…

ඔබ එය නොදනියි
නොදකියි…

ඒ ඔබ
කොට්ටම්බා ගස ද
විටෙක මා සිත ද
නොදකින බැවිනි…

මම පත‍්‍ර ගිලිහෙන තුරුම
කොට්ටම්බා පත් අතර සැඟවෙමි…
රත් පැහැය තුළ සැඟවෙමි…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s